Huishoudelijk reglement Jonge Socialisten afdeling Groningen

 

besluit vast te stellen het hiernavolgend algemeen verbindend Huishoudelijk reglement Jonge Socialisten afdeling Groningen.

 

 

 

Artikel 1.

 

 1. Dit document is het Huishoudelijk regelement van de afdeling Groningen, alsmede haar onderafdelingen.

 

 1. Het Huishoudelijk reglement van de Jonge Socialisten in de PvdA staat hoger in hierarchie.

 

 1. Binnen de afdeling Groningen hebben enkel de volgende documenten gelding:

 

 1. Statuten Jonge Socialisten in de PvdA;

 

 1. Huishoudelijk reglement Jonge Socialisten in de PvdA;

 

 1. Huishoudelijk reglement Jonge Socialisten Groningen;

 

 1. Moties door de algemene afdelingsvergadering Jonge Socialisten Groningen aangenomen.

 

 

 

Artikel 2.

 

De Algemene Ledenvergadering en het bestuur zien toe op de naleving van het Huishoudelijk Reglement.

 

 

 

Artikel 3.

 

 1. De bestuursleden en leden zijn verplicht om zich als een goed bestuurslid en een goed lid te gedragen.

 

 1. Het bestuur organiseert tenminste vier algemene ledenvergaderingen per jaar.

 

 

 

Artikel 4.

 

 1. Kandidaat-bestuursleden committeren zich om tenminste een jaar in het bestuur plaats te nemen. Tussentijds wijzigen van functie gelden niet als een nieuwe termijn.

 

 1. In september stelt eenieder die een bestuursfunctie wil vervullen zich verkiesbaar.

 

 

 

Artikel 5.

 

 1. Commissies kunnen door het bestuur, met uitzondering van de vaste commissies, bedoeld in artikel 5 lid 1, worden ingesteld ter bevordering van de uitvoering van de statutaire doelen van de vereniging.

 

 1. Het bestuur draagt zorg de leden zo spoedig mogelijk over deze instelling te informeren.

 

 1. Commissies, met uitzondering van de vaste commissies, bedoeld in artikel 5 lid 1, leggen verantwoording af aan het bestuur.

 

 1. Het bestuur legt verantwoording af over de ingestelde commissies, met uitzondering van de vaste commissies, bedoeld in artikel 5 lid 1, aan de Algemene Ledenvergadering.

 

 1. Commissies, met uitzondering van de vaste commissies, bedoeld in artikel 5 lid 1, bestaan minimaal uit een voorzitter en een secretaris.

 

 1. Commissievergaderingen worden in beginsel bijgewoond door minimaal één bestuurslid.

 

 1. Per commissie wordt een bestuurslid aangewezen als vast aanspreekpunt.

 

 1. Commissies vergaderen zo vaak als het bestuur of de commissie dat nodig acht.

 

 1. De financiële middelen van de commissies lopen via de penningmeester van het bestuur.

 

 

 

Artikel 6.

 

 1. Ieder bestuursjaar worden de volgende vaste commissies ingesteld:

 

 1. b) een kascommissie.

 

 1. Het bestuur kan onder andere de volgende commissies oprichten:

 

 1. a) KEI-commissie

 

 1. b) CopyRood-commissie

 

 1. c) Activiteitencommissie

 

 

 

 

Artikel 7.

 

 1. Er is een kascommissie.

 

 1. De kascommissie bestaat uit maximaal drie leden, aangesteld door de Algemene Ledenvergadering.

 

 1. De kascommissie legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

 

 1. De kascommissie controleert de boeken van de penningmeester, in ieder geval voor de behandeling van de jaarrekening.

 

 1. De kascommissie brengt op de Algemene Ledenvergadering verslag uit van de bevindingen.

 

 

 

Artikel 8.

 

 1. Er kunnen onderafdelingen gevormd worden.

 

 1. Onderafdelingen worden gevormd op eenzelfde manier als normale afdelingen, onder toezicht van de afdeling.

 

 1. Onderafdelingen functioneren op eenzelfde manier als de afdeling.

 

 1. De algemene ledenvergadering van de afdeling houdt het laatste woord.

 

 

 

Artikel 9.

 

 1. Dit document mag worden aangehaald als: HR Groningen (zegge: haa eer Grooningen/gruun/Gruuuuningen/Grun/Gggggrroningen)

 

 1. De Jonge Socialisten erkennen Max van den Berg als Koning van Groningen.

 

 

 

Opstellers van het HR: bestuur van Dominique de Haas in 2014/2015. Aangepast op vier december 2015 door bestuur Reinders II.

Categorieën: Uncategorized

Jonge Socialisten in de PvdA